Choose your language
Vietnamese
Scoring - Đánh giá điểm tín dụng người dùng

Scoring

Dịch vụ thực hiện phân tích, chấm điểm tín nhiệm khách hàng, hỗ trợ TCTD, ngân hàng trong việc đánh giá khách hàng trước khi đưa ra quyết định

Adnext

Adnext

Giải pháp cho phép các nhà cung cấp dịch vụ, sản phẩm tiếp cận được tập khách hàng tiềm năng thông qua gọi điện (telesale) hoặc gửi SMS.