Yotel tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp và các dự án năng lượng tái tạo điện mặt trời" /> Yotel tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp và các dự án năng lượng tái tạo điện mặt trời" /> Yotel tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp và các dự án năng lượng tái tạo điện mặt trời" />
Choose your language
Vietnamese

Đầu tư

14:17 04/03/2021 / by Yotel
Share Facebook Twitter Linkedin
Mục lục
Nhằm nâng cao năng lực và nâng cao vị thế trên thị trường, Yotel tham gia đầu tư tài chính và quản trị các doanh nghiệp, đồng thời tham gia đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tham gia, gồm có:

  • Công ty Cổ phần Rateplus
  • Công ty Cổ phần Vidigi
  • Công ty Cổ phần YoSolar 
  • Công ty Yogroup Pte. Ltd. (Singapore)
Share: Facebook Twitter Linkedin